ALGEMENE VOORWAARDEN

Stichting DynamischArchief.nl en haar dochterondernemingen * (DNA hierna)

DISCLAIMER
De inhoud van deze pagina's is met veel aandacht gemaakt. Voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de DNA database inhoud kan geen verantwoordelijkheid worden genomen. Alle inhoud wordt geleverd door de DNA-leden die volledig verantwoordelijk zijn voor hun eigen ingebrachte gegevens.
Neem contact met ons op voor opmerkingen of vragen: CONTACTFORMULIER VERZENDEN
 
De gepubliceerde inhoud en werken op deze pagina's zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor de reproductie, aanpassing, distributie en elk type gebruik is de toestemming van eigenaar / maker vereist.
DNA heeft geen controle over links naar externe websites.
 
VOORWAARDEN
Het gebruik voor de online diensten (hierna service) van DNA vindt plaats onder de volgende voorwaarden:
 
INHOUD
DNA streeft naar maximale kwaliteit van de inhoud die wordt aangeboden op de DNA-website, maar kan geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheid of auteursrechtclaims tegen DNA, die betrekking hebben op materiële of ideale schade, veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn fundamenteel uitgesloten. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van informatie, wordt naar de aanbieder van de informatie verwezen, dit zijn de deelnemende leden en instellingen die verantwoordelijk zijn voor de informatie en publicatie. Het gebruik van de online publicaties vindt plaats op eigen verantwoordelijkheid en risico van de gebruiker van het archief. Aktiviteiten en publicaties blijven gearchiveerd voor eventuele raadpleging en gebruik in geval van meningsverschillen tussen de gebruiker en DNA.

 
OVER DE PLATFORM SERVICE- EN GEBRUIKERSABONNEMENTEN
Het doel van DNA is het bevorderen en vergemakkelijken van professioneel discours, reflectie, publicatie van werk en alles wat de leden vermenen te moeten of willen publiceren.  DNA levert de service via het DNA projectplatform zodat gebruikers kunnen communiceren met andere gebruikers om onderwerpen van wederzijds belang te bespreken. Gebruikers worden aangemoedigd om hun echte gezichtspunten met betrekking tot verschillende onderwerpen te delen en vragen te stellen en te leren van de gezichtspunten van anderen. Discours vereist beleefdheid, dus DNA handhaaft haar regels strikt.
 
VERWIJZINGEN EN LINKS
DNA sluit elke aansprakelijkheid uit voor de inhoud van derden waarnaar door directe of indirecte links wordt verwezen. DNA heeft geen enkele invloed op het huidige en toekomstige ontwerp, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte en / of bijbehorende pagina's. Daarom distantieert DNA zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte en / of bijbehorende pagina's.
 
AUTEURSRECHTEN
DNA streeft ernaar de auteursrechten en copyright in alle publicaties na te leven die door haar leden zijn geüpload. Leden zijn volledig verantwoordelijk voor hun eigen materiaal zoals ze zelf hebben gepubliceerd. Alleen werk - gearchiveerd door het lid binnen zijn of haar privéomgeving - en geselecteerd door het lid voor publicatie, zal toegankelijk zijn voor derden.
Elk record toegekend voor publicatie door het lid kan worden gevonden op basis van verschillende open source niveaus. Alle open source niveaus worden toegekend door het lid tijdens het uploadproces. (bijvoorbeeld algemeen publiek, studie en / of onderzoek).
DNA is niet de auteur van de pagina's, het individuele lid behoudt het exclusieve eigendom van het auteursrecht voor gepubliceerde en voorbereide objecten in de DNA-database. Duplicatie of gebruik van inhoud in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur (het DNA-lid). De auteur kan die toesteming zelf op objectniveau toekennen.
 
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN DNA
Tenzij anders aangegeven, is de service onder beheer en juridisch eigendom van DNA, hierbij tevens verwijzend naar alle technologie, broncode, databases, blue prints, datamodel, functionaliteit, software, website-ontwerpen o.a.
Alle materialen worden 'ALS ZODANIG' verstrekt voor uw informatie en persoonlijk gebruik. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze voorwaarden, mag geen enkel deel van de site en/of materiaal worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar getoond, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, gelicentieerd of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het individuele lid en de auteursrechteigenaar.
DNA is eigenaar van de service en alle technologie waarvoor door DNA licentie wordt betaald en andere materialen waaruit de service bestaat.
DNA heeft de leiding over de service. Dit betekent dat DNA al het gebruik van de service kan volgen en actie kan ondernemen om verboden activiteiten te stoppen. DNA kan schendingen van deze voorwaarden aanpakken en anderszins al het gebruik van de service beheren, maar ook stoppen wanneer DNA dit nodig acht. Om deze service en aktiviteiten ook achteraf te kunnen raadplegen worden ook de verboden aktiviteiten, mislukte of om andere reden beeindigde projecten en gerelateerde data, gearchiveerd. Verwijderen van persoonsgegevens kan alleen op verzoek van de door de in de database voorkomende persoon zelf worden aangevraagd. 


GEGEVENSBESCHERMING
De DNA-website biedt de mogelijkheid om persoonlijke gegevens in te voeren (e-mailadressen, namen en adressen), het lid dat deze gegevens invoert, doet dit op uitdrukkelijk vrijwillige basis. Door zijn post- of e-mailadres op te geven, stemt de gebruiker ermee in om het materiaal en de informatie die via DNA is besteld via reguliere post en / of e-mail te ontvangen. Bovendien stemt de gebruiker in met de gegevensopslag en verdere verwerking (ondersteund door elektronische gegevensverwerking) van de eigen relevante gegevens. Deze persoonlijke informatie wordt door DNA alleen gebruikt voor het uitvoeren van diensten die door gebruikers zijn besteld of om de aandacht van de gebruiker te vestigen op nieuwe opties, online diensten en andere diensten van DNA.
De door de gebruiker ingevoerde gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld volgens de voorschriften van de respectieve geldige versie van de gegevensbeschermingswetten, tenzij er een wettelijke noodzaak bestaat om de rechten of eigendom van DNA te verdedigen of om de belangen van de andere gebruikers te beschermen.
 
VERBODEN ACTIVITEITEN
- U mag de service niet gebruiken of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor DNA de service beschikbaar stelt. De service mag niet worden gebruikt in verband met commerciële activiteiten, behalve die welke specifiek door ons zijn goedgekeurd of goedgekeurd.
-U bent de maker en eigenaar van uw Inhoud, of u beschikt over de nodige licenties, rechten, toestemmingen, releases en toestemmingen om ons, de Site en andere Gebruikers te gebruiken en te machtigen om uw Inhoud te gebruiken op elke manier die door de Site wordt overwogen en deze voorwaarden.
-Uw inhoud is niet obsceen, onzedelijk, wulps, smerig, gewelddadig, lastigvallen, lasterlijk, lasterlijk of anderszins aanstootgevend (zoals bepaald door DNA).
-Uw Inhoud maakt niemand belachelijk, zal niemand bespotten, in diskrediet brengen, intimideren of misbruiken.
-Post geen inhoud die een andere persoon bedreigt, lastigvalt, oplicht of bedoeld is om te profiteren van andere personen. Plaats geen inhoud die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere privacyrechten van anderen. Plaats geen inhoud die in strijd is met andere wetten. Breek de regels en normen niet.
DNA kan uw account beëindigen of opschorten als u de regels en normen overtreedt. DNA is niet verantwoordelijk of aansprakelijk als uw Inhoud of uw gebruik van de Service de regels en normen of wetten overtreedt.
-U bent eigenaar van uw inhoud en u bent zelf verantwoordelijk voor uw inhoud. DNA is niet verantwoordelijk voor de door u geleverde inhoud.

ONDERSCHRIJVING
Leden en gebruikers van het Dynamic Archive verklaren de Guiding Principles for Business and Human Rights te onderschrijven. 
Algemene principes
Deze leidende principes zijn gebaseerd op de erkenning van:
(a) de bestaande verplichtingen van staten om de mensenrechten en fundamentele vrijheden te respecteren, te beschermen en na te komen;
(b) De rol van zakelijke ondernemingen als gespecialiseerde organen van de samenleving die gespecialiseerde functies vervullen, die vereist zijn om alle toepasselijke wetten na te leven en de mensenrechten te respecteren;
(c) de noodzaak dat rechten en plichten bij schending worden afgestemd op passende en effectieve rechtsmiddelen.

Deze leidende beginselen zijn van toepassing op alle staten en op alle zakelijke ondernemingen, zowel transnationaal als andere, ongeacht hun omvang, sector, locatie, eigendom en structuur. Deze leidende beginselen moeten worden opgevat als een samenhangend geheel en moeten, individueel en collectief, worden gelezen in termen van hun doelstelling om normen en praktijken met betrekking tot het bedrijfsleven en mensenrechten te verbeteren om tastbare resultaten te bereiken voor de getroffen individuen en gemeenschappen, en daarmee ook bijdragen aan een sociaal duurzame globalisering.
Niets in deze leidende beginselen mag worden gelezen als het creëren van nieuwe verplichtingen op het gebied van internationaal recht, of als beperking of ondermijning van enige wettelijke verplichtingen die een staat is aangegaan of waaraan het internationaal recht is onderworpen met betrekking tot de mensenrechten.
Deze leidende beginselen worden op een niet-discriminerende manier geïmplementeerd, met bijzondere aandacht voor de rechten en behoeften van en de uitdagingen waarmee individuen worden geconfronteerd uit groepen of bevolkingsgroepen die een groter risico lopen om kwetsbaar of gemarginaliseerd te worden, en met rekening houdend met de verschillende risico's waarmee vrouwen en mannen te maken kunnen krijgen.


SERVICE
DNA heeft de leiding over de service, wat betekent dat DNA op elk moment iets kan wijzigen. DNA is niet aansprakelijk voor enige wijziging van de service, of als DNA stopt met het volledig leveren van de service.
DNA kan niet garanderen dat de service te allen tijde beschikbaar zal zijn. DNA kan onverwachte technische problemen tegenkomen of moet onderhoud uitvoeren met betrekking tot de service, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. U stemt ermee in dat DNA op geen enkele manier aansprakelijk is voor verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de service tijdens downtime of stopzetting van de service. Niets in deze Voorwaarden zal worden geïnterpreteerd om ons te verplichten de service te onderhouden en te ondersteunen of om correcties, updates of releases in verband met de service te leveren.
 
WIJZIGINGEN VAN VOORWAARDEN
DNA behoudt zich het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. DNA zal u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door de "Laatst bijgewerkte" datum van deze voorwaarden bij te werken en u ziet af van elk recht om specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging te ontvangen. Als DNA belangrijke wijzigingen aanbrengt in deze voorwaarden, zal DNA u hiervan op de hoogte stellen via e-mail of via een kennisgeving die prominent op de site wordt geplaatst. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden en de Site regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van updates. U zult worden onderworpen aan, en wordt geacht te zijn ingelicht en aanvaard te hebben, de wijzigingen in herziene voorwaarden door uw voortdurende gebruik van de service na de datum waarop dergelijke herziene voorwaarden zijn gepubliceerd.
 
CONTACT MET DNA
Als u vragen of opmerkingen hebt over dit auteursrecht en privacybeleid, gebruikt u de online FORMULIER
 
 
*) Dochterondernemingen van Stichting DynamischArchief.nl: scenografen.nl, ontwerpersarchief.nl, artistarchives.eu
 
 
SERVICE DISCLAIMER
De service wordt geleverd op een "as is" ('ALS ZODANIG') en "as available" ('ALS BESCHIKBAAR') basis. U stemt ermee in dat uw gebruik van de service op eigen risico is. Voor zover wettelijk toegestaan, verwerpt DNA alle garanties, expliciet of impliciet, in verband met de service en uw gebruik daarvan, inclusief, zonder beperking, alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.
DNA geeft geen garantie of verklaringen over de juistheid of volledigheid van de service, materialen of de inhoud van websites die aan de service zijn gekoppeld. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, aanvaardt DNA geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor (1) fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden van materialen of andere inhoud, (2) persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, als gevolg van uw toegang tot en gebruik van de service, (3) elke ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van onze beveiligde servers en / of alle persoonlijke informatie en / of financiële informatie die daarin is opgeslagen, (4) elke onderbreking of stopzetting van verzending naar of van de service, (5) bugs, virussen, Trojaanse paarden en dergelijke die door of door derden aan of via de service kunnen worden overgedragen, en / of (6) fouten of weglatingen in materialen of andere inhoud of voor verlies of schade van welke aard dan ook die is ontstaan ??als gevolg van het gebruik van materialen of inhoud die zijn geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar zijn gesteld via de service. DNA geeft geen garantie, onderschrijft, garandeert of aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een product of dienst geadverteerd of aangeboden door een derde partij via de dienst, een hyperlink website of een website of mobiele applicatie die voorkomt in een banner of andere reclame, en DNA zal niet partij zijn bij of op enigerlei wijze verantwoordelijk zijn voor het controleren van transacties tussen u en externe leveranciers van producten of diensten. Net als bij de aankoop van een product of service via elk medium of in elke omgeving, moet u uw gezond verstand gebruiken en voorzichtig zijn indien van toepassing.
 
De service wordt AS-IS  ('ALS ZODANIG') geleverd en DNA geeft geen garanties of beloften van welke aard dan ook over de service of over iets dat verband houdt met de service.
DNA is niet aansprakelijk voor bepaalde schade die verband houdt met uw gebruik van de service. Onze maximale aansprakelijkheid jegens u is beperkt tot alle kosten die u heeft betaald.