PodiumKunst.net

netwerkfunctie sectorcollecties podiumkunsten

PodiumKunst.net en Stichting DynamischArchief.nl

Quotes uit het activiteitenplan PodiumKunst.net

Achtergrond
Makers in de podiumkunsten werken met de blik vooruit en zijn gericht op creeëren en presenteren. Het ontbreekt bij instellingen en individuele makers veelal aan aandacht voor en kennis van archivering en digitalisering van hun collecties.
In het verleden namen sectorinstituten een deel van de verantwoordelijkheid over deze collecties op zich. Bij de gedwongen sluiting van het Theaterinstituut in 2013, de opheffing van Muziek Centrum Nederland (MCN) en de bezuiniging op het Nederlands Muziek Instituut (NMI) zijn enkele maatregelen getroffen voor het behoud van anders verweesde collecties. Collectiebeherende instellingen zoals Stichting Omroep Muziek (SOM) en Muziekweb hebben delen van hun collecties met beperkte middelen ontsloten.
Het ontbreekt in de podiumkunsten echter niet alleen aan aandacht, maar ook aan middelen voor het digitaliseren, koppelen en ontsluiten van het geproduceerde en geregistreerde materiaal. Wel leeft er een grote behoefte in de sector om dit tij te keren.
De minister van OCW zag naar aanleiding hiervan de noodzaak om in haar beleid te streven naar een centraal aanspreekpunt voor digitalisering van sectorcollecties in de podiumkunsten.

2.3.3 Activiteiten (Theater)
De activiteiten van het theaterdeel van Podiumkunst.net in de periode 2021-2024 krijgen vorm in vier pijlers:

Betrekken deelnemers en gebruikers en hen stimuleren mee te doen

De podiumkunstensector bestaat uit vele kleine en middelgrote organisaties die sterk gericht zijn op hun kerntaak, en uit zzp’ers. Zij hebben meestal geen beheersystemen.
Het betrekken van hen bij Podiumkunst.net is een doorlopend en intensief traject. Gedurende de gehele looptijd houdt een coördinator externe relaties contact met het veld, deels via koepelinstellingen (NAPK, VVTP), deels een-op-een. Zij haalt kennis en behoeften op, wijst op mogelijkheden en best practices en verzint creatieve vormen van archiveren by design.

Vanuit haar bevindingen stelt zij een Handleiding digitaal ontsluiten collecties op en schrijft zij een archiveringsprotocol voor zzp’ers. Dit gebeurt in samenwerking met Scenografen.nl, (scenography.world -red.) een platform waarmee freelance decorontwerpers en bijvoorbeeld spelers of schrijvers hun materiaal systematisch kunnen bewaren, ontsluiten en presenteren als online portfolio.

Lees het volledige aktiviteitenplan PodiumKunst.net